6000

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Thông tin mới

Liên kết với chúng tôi

16 - 18 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện Thoại: 0773.869950 - 38775414 - Fax: 0773.3871171
Email: kienlong@kienlongbank.com - SWIFT code: KLBKVNVX 

Copyright © 2014 Kien Long Bank